Start do zatrudnienia

Projekt „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19-002 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Okres realizacji projektu:

od 1 września 2020 r. do 31 maja 2022 r.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2020-31.05.2022 grupy 100 osób (60K i 40M) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach, tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu miast OSI woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Wartość projektu wynosi: 1 370 310,24 PLN.

Dofinansowanie projektu: 1 301 794,72 PLN.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
  Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;
  Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;
  Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.
  Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;
  Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań.
 2. Wsparcie szkoleniowe:
  Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. Staż zawodowy trwający 3 miesiące:
  Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.
  Wsparcie przewidziane jest dla 55 % uczestników projektu.
 4. Pośrednictwo pracy:
  Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.
Projekt skierowany jest do 100 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:
 • powyżej 30 roku życia  (od dnia 30-tych urodzin – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego na terenie miast z Obszaru Strategicznej Interwencji (wykaz miast znajduje się w Regulaminie uczestnictwa),
 • o niskich kwalifikacjach, tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimazjalne),
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:
  • osoby bezrobotne w tym długotrwale, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji:
   • osoby w wieku 50 lat i więcej,
   • kobiety,
   • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby ubogie pracujące,
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
 • kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczna – gospodarcze (wykaz miast znajduje się w Regulaminie uczestnictwa),
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL).
W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu (dla osób odbywających staż),
 • wymagane do stażu badania lekarskie (dla osób odbywających staż),
 • koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi (dla części osób odbywających staż),
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 55 % uczestników/uczestniczek 3-miesięczne  staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.
Kontakt

Biuro projektu:
ul. Karola Darwina 17
43-600 Jaworzno

Numery kontaktowe:
503 151 669
516 185 413

e-mail: startdozatrudnienia@atforum.pl

Do pobrania

Regulamin obowiązujący do dn. 26.01.2021 r.

Aneks nr 1 z dn. 27.01.2021 r.

Regulamin obowiązujący do dn. 26.04.2021 r.

Aneks nr 2 z dn. 27.04.2021 r.

Regulamin obowiązujący do dn. 31.05.2021 r.

Aneks nr 3 z dn. 01.06.2021 r.

Regulamin obowiązujący do dn. 06.09.2021 r.

Aneks nr 4 z dn. 07.09.2021 r.

Regulamin obowiązujący do dn. 01.02.2022 r.

Aneks nr 5 z dn. 02.02.2022 r.

Regulamin obowiązujący do dn. 24.02.2022 r.

Aneks nr 6 z dn. 25.02.2022 r.

Regulamin obowiązujący do dn. 08.06.2022 r.

Aneks nr 7 z dn. 09.06.2022 r.

Regulamin obowiązujący od dn. 09.06.2022 r.

Dokumenty zgłoszeniowe:
Formularz zgłoszeniowy
załącznik do Formularza zgłoszeniowego – oświadczenie dot. KRUS
załącznik do Formularza zgłoszeniowego – zaświadczenie pracodawcy
załącznik do Formularza zgłoszeniowego – oświadczenie o dochodach

Harmonogramy aktualnie realizowanych wsparć:
Staż zawodowy
Szkolenie – grupa 1

Szkolenie – grupa 2
Szkolenie – grupa 3
Szkolenie – grupa 4
Szkolenie – grupa 5
Szkolenie – grupa 6
Szkolenie – grupa 7
Szkolenie – grupa 8
Szkolenie – grupa 9
Szkolenie – grupa 10
Szkolenie – grupa 11