ESKULAP – projekt wsparcia kompetencji TIK

ESKALUP – projekt wsparcia kompetencji TIK
– projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych

„ESKULAP – projekt wsparcia kompetencji TIK”
– projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

Masz ukończony 18 rok życia?
Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?
Mieszkasz w województwie opolskim?
Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?
W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie

  • ukończony 18 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. opolskiego,
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym,
  • przynależność do co najmniej jednej z grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby opiekujące się osobami zależnymi, migranci powrotni i imigranci, osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich).

Sposób organizacji szkoleń

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@atforum.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 77 544 99 69. Biuro projektu znajduje się w Dziergowicach przy ul. Wąskiej 6.

Do pobrania

Regulamin projektu. Przycisk pobierz
Formularz rekrutacyjny. Przycisk pobierz
Karta oceny formularza. Przycisk pobierz
Słownik pojęć. Przycisk pobierz
Harmonogramy szkoleń. Przycisk pobierz

Zachęcamy do skorzystania z poniższych materiałów edukacyjnych:
http://freelearning.pl/kategorie/Informatyka/page:3
http://moodle.ebib.pl/
http://otwartezasoby.pl/gra-trzesienie-danych/ (gra edukacyjna)
https://learningapps.org/index.php? page=3&s=&category=10 (ćwiczenia)

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020