Aktywni i wykwalifikowani

Projekt „Aktywni i wykwalifikowani” nr POWR.01.02.01-24-0030/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.04.2021-30.09.2022 grupy 110 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, przynależących do kategorii osób NEET,  z terenu woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Wartość projektu wynosi: 1 350 800,00 PLN.

Dofinansowanie projektu: 1 283 260,00 PLN.

Udział w projekcie rozumiany jest jako uzyskanie następującego wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
  Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;
  Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;
  Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.
  Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;
  Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań.
 2. Pośrednictwo pracy:
  Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.
 3. W zależności od wskazań IPD obligatoryjnie jedna z poniższych form wsparcia:
  a) Szkolenia zawodowe,
  b) Staż.
Projekt skierowany jest do osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:
 1. wiek w przedziale 18-29 lat,
 2. posiadanie statusu osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy,
 3. nieuczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nieuczestniczenie w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 4. zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 5. nieprzynależenie do żadnej z poniższych grup:
  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
 6. nie odbywanie kary pozbawienia wolności.
Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
 • kobiety,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (tj. na poziomie ISCED 3 i poniżej),
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczna – gospodarcze (wykaz miast znajduje się w Regulaminie uczestnictwa),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL).
W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:
 • stypendium w trakcie odbywania szkolenia/stażu,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkolenia/stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na na miejsce realizacji form wsparcia realizowanych w ramach projektu.
Kontakt

Biuro projektu:
ul. Karola Darwina 17
43-600 Jaworzno

Numery kontaktowe:
509 681 574
503 149 537

e-mail: aktywni-wykwalifikowani@atforum.pl

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy z załącznikami

Harmonogramy aktualnie realizowanych wsparć:

Staż zawodowy
Szkolenie – grupa 1

Szkolenie – grupa 2
Szkolenie – grupa 3