Aktywni i wykwalifikowani

Projekt „Aktywni i wykwalifikowani” nr POWR.01.02.01-24-0030/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2023 r.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.04.2021-30.09.2023 grupy 137 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, przynależących do kategorii osób NEET,  z terenu woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Wartość projektu wynosi: 1 682 360,00 PLN.

Dofinansowanie projektu: 1 598 242,00 PLN.

Udział w projekcie rozumiany jest jako uzyskanie następującego wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
  Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;
  Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;
  Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.
  Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;
  Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań.
 2. Pośrednictwo pracy:
  Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.
 3. W zależności od wskazań IPD obligatoryjnie jedna z poniższych form wsparcia:
  a) Szkolenia zawodowe,
  b) Staż.
Projekt skierowany jest do osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:
 1. wiek w przedziale 18-29 lat,
 2. posiadanie statusu osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy,
 3. nieuczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nieuczestniczenie w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 4. zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 5. nieprzynależenie do żadnej z poniższych grup:
  • osoba, która opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • osoba, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoba, która opuściła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczego lub specjalny ośrodek wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoba, która zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  • matka przebywającą w domu samotnej matki,
  • osoba, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoba, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoba, która opuściła zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 6. nie odbywanie kary pozbawienia wolności.
Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
 • kobiety,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (tj. na poziomie ISCED 3 i poniżej),
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczna – gospodarcze (wykaz miast znajduje się w Regulaminie uczestnictwa),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL).
W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:
 • stypendium w trakcie odbywania szkolenia/stażu,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkolenia/stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na na miejsce realizacji form wsparcia realizowanych w ramach projektu.
Kontakt

Biuro projektu:
ul. Stanisława Staszica 20
43-600 Jaworzno

Od dnia 08.03.2023 r. ulega zmianie adres biura projektu: 43-600 Jaworzno, ul. Staszica 20.

Numery kontaktowe:
795 501 714
795 501 720

e-mail: aktywni-wykwalifikowani@atforum.pl

Informacja o dostępności biura projektu:
Informujemy, że w dniu 14.08.2023 r. biuro projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od kwietnia 2021
Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od stycznia 2022
Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od czerwca 2022
Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 28 grudnia 2022
Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 28 lutego 2023
Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 8 marca 2023
Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 2 czerwca 2023

Aneks nr 1 do regulaminu styczeń 2022
Aneks nr 2 do regulaminu obowiązujący od 28 grudnia 2022 r.
Aneks nr 3 do regulaminu obowiązujący od 28 grudnia 2022 r.
Aneks nr 4 do regulaminu obowiązujący od 28 lutego 2023 r.
Aneks nr 5 do regulaminu obowiązujący od 8 marca 2023 r.
Aneks nr 6 do regulaminu obowiązujący od 2 czerwca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy z załącznikami
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

Harmonogramy aktualnie realizowanych wsparć:

Staż zawodowy

Szkolenie – grupa 1

Szkolenie – grupa 2

Szkolenie – grupa 3

Szkolenie – grupa 4

Szkolenie – grupa 5

Szkolenie – grupa 6

Szkolenie – grupa 7

Szkolenie – grupa 8

Szkolenie – grupa 9

Szkolenie – grupa 10

Szkolenie – grupa 11

Szkolenie – grupa 12

Szkolenie – grupa 13

Szkolenie – grupa 14

Szkolenie – grupa 15

Szkolenie – grupa 16

Szkolenie – grupa 17

Szkolenie – grupa 18

Szkolenie – grupa 19

Szkolenie – grupa 20

Pośrednictwo pracy (ogólny)

Pośrednictwo pracy (szczegółowy)

Doradztwo zawodowe (ogólny)

Doradztwo zawodowe (szczegółowy)