50 twarzy kwalifikacji

Logotypy unijne: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze - serce Polski oraz Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

„50 twarzy kwalifikacji”
– projekt szkoleniowy w zakresie nauki języka angielskiego / obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych

Masz ukończony 25 rok życia?
Czujesz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?
Mieszkasz na terenie województwa mazowieckiego?
Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet, lub opanować podstawy języka angielskiego?
W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Projekt jest adresowany do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • mają miejsce zamieszkania, pracy lub nauki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego;
  • nie posiadają znajomości obsługi TIK na poziomie A (Digital Competence Framework) lub języka angielskiego na poziomie A zgodnie z ESOKJ;
  • mają niskie kwalifikacje: do ISCED 3 włącznie (tj. wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe);
  • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania umiejętności w zakresie TIK/językowych;
  • nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015 i RPO WM w latach 2014-2020.

Sposób organizacji szkoleń

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.
Szkolenia komputerowe w Projekcie odbywają się według programu zajęć zgodnego z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP (Digital Competence Framework), w wymiarze 80 godzin lekcyjnych w zakresie 5 obszarów poziomu A, umożliwiających uzyskanie zewnętrznego certyfikatu:
1) Informacja;
2) Komunikacja;
3) Tworzenie treści;
4) Bezpieczeństwo;
5) Rozwiązywanie problemów.

Szkolenia językowe realizowane będą według programu zajęć zgodnego z ramami kompetencji językowych ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), w wymiarze 180 godzin lekcyjnych. Obejmują umiejętności na pełnym poziomie A w obszarach:
a) Rozumienie;
b) Mówienie;
c) Pisanie.

Szkolenia zakończone są zewnętrznym egzaminem i wydaniem certyfikatów.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@atforum.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 506 102 529. Biuro projektu znajduje się w Stanisławowie Pierwszym (05-126) przy ul. Jana Kazimierza 279..

Do pobrania

Regulamin projektu. Przycisk pobierz
Formularz rekrutacyjny. Przycisk pobierz
Karta oceny formularza. Przycisk pobierz
Słownik pojęć. Przycisk pobierz
Harmonogramy szkoleń. Przycisk pobierz

Zachęcamy do skorzystania z poniższych materiałów edukacyjnych:
http://freelearning.pl/kategorie/Informatyka/page:3
http://moodle.ebib.pl/
http://otwartezasoby.pl/gra-trzesienie-danych/ (gra edukacyjna)
https://learningapps.org/index.php? page=3&s=&category=10 (ćwiczenia)

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt realizowany w ramach Działania 10.2. Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Osi Priorytetowej 10. Edukacja dla rozwoju regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020